Chuyển từ số sang chữ với VBA

0
304

Tìm kiếm với từ khóa “Convert Number Into Words

Lựa chọn nguồn từ support.office.com

Làm theo hướng dẫn

Tạo mới một file Excel và lựa chọn thẻ “DEVELOPER

Lựa chọn “Visual Basic

Trong mục Visual Basic Editor – VBE lựa chọn thẻ “Insert” → “Module

Sao chép” nội dung đoạn code trên website

Dán (“Paste“) vào Module1 vừa tạo

Sửa dòng code bị lỗi

Dòng code sau khi sửa

Sửa dòng code bị lỗi

Dòng code sau khi sửa

Lưu lại file VBA

Lựa chọn “Browse

Lưu ý: Để chạy được Macro chúng ta cần lưu với File Type là “Excel Macro-Enabled Workbook

Đánh dấu điểm cần dừng trên VBE bằng cách ấn F9 (Ví dụ: Tại vị trí “MyNumber = Trim(Str(MyNumber))“)

Khi hàm SpellNumber chạy chương trình sẽ dừng lại ở điểm đánh dấu và chúng ta có thể chạy từng bước (Step by Step) bằng cách ấn phím F8

Chương trình chạy đến đâu chúng ta có thể theo dõi giá trị các biến bằng cách đưa con trỏ chuột đến vị trí biến. VBA sẽ cho biết giá trị biến tại thời điểm đó

Chúng ta nên Format lại Code theo đúng Quy tắc lập trình với VBA

Chúng ta có thể từ SpellNumber tạo một hàm đọc số sang chữ tiếng Việt