Cho phép nhiều lựa chọn Drop-down List với VBA

0
211
More VBA IE 469 Fall 2017

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện nhiều lựa chọn trong danh sách thả xuống Excel mà không lặp lại.

Đầu tiên chúng ta cần tạo danh sách thả xuống (drop-down list) bằng cách bôi đen vùng dữ liệu cần tạo bảng và lựa chọn “INSERT” → “Table

Lưu ý: Tick vào phần “My table has headers” và lựa chọn “Ok

Đổi tên bảng thành tblDayOfWeek

Để có thể có Drop-down list động từ dữ liệu bảng chúng ta bôi đen vùng dữ liệu (Ví dụ từ A2 đến A8) và lựa chọn “FORMULAS” → “Name Manager

Lúc này trường “Day Of Week” của bảng tblDayOfWeek sẽ được đặt là hằng số DayOfWeek

Tại Cell D1 chọn “DATA” → “Data Validation

Lựa chọn kiểu Validation là “List” với Source từ hằng số “DayOfWeek

Lúc này khi chúng ta click vào sẽ có Drop-down list là danh sách Day Of Week

Ấn tổ hợp phím Alt-F11 để vào cửa sổ VBE và click đúp vào phần Sheet1 (Multiple Select) và dán đoạn Code sau vào

Quay lại chúng ta có thể lựa chọn nhiều hơn một giá trị trong Drop-down list

Tải file ví dụ tại https://beta.az.edu.vn/training-materials/vba/Drop-down List Multiple Select.xlsm