Chỉnh sửa nhóm trong Microsoft Teams

0
197

Để chỉnh sửa nhóm trong trong Microsoft Teams chúng ta lựa chọn More Option (“”) à “Edit team

Lựa chọn cấp học (“Grade level”):

  • Tiểu học: “Primary
  • Trung học (Trung học cơ sở): “Secondary
  • Sau trung học (Trung học phổ thông): “Post- Secondary

Lựa chọn môn học (“Subject”)

Chúng ta có thể thêm hoặc điều chỉnh các môn học này trong phần quản trị (“Admin”)

Lựa chọn ảnh đại diện của nhóm và click “Update

Nhóm sau khi được cập nhật

Video hướng dẫn chỉnh sửa nhóm trong Microsoft Teams