Chạy Turbo Pascal trên Windows 10 với DOSBox 0.74-3

0
358

Để chạy được Turbo Pascal trên Windows 10 trước hết chúng ta cần cài đặt DOSBox 0.74-3

Tải Turbo Pascal về từ http://beta.az.edu.vn/training-materials/TP.zip và giải nén (Ví dụ giải nén thành thư mục TP ở Desktop)

Chạy “DOSBox 0.74-3

Mount ổ T với đường dẫn đến thư mục TP (Ví dụ: MOUNT T C:\Users\AZ Edu (beta.az.edu.vn)\Desktop\TP)

Lưu ý với tên thư mục có dấu cách chúng ta cần thêm dấu ” vào trước và sau đường dẫn (Ví dụ: MOUNT T “C:\Users\AZ Edu (beta.az.edu.vn)\Desktop\TP”) rồi chuyển ổ đĩa như lệnh Dos (Ví dụ: T:)

Sử dụng lệnh dir để liệt kê danh mục thư mục và file (Kiểm tra xem đã mount ổ đúng hay chưa)

Chạy Turbo Pascal bằng cách nhập turbo.exe và ấn Enter