Chạy tự động VBA Macro hàng ngày như thế nào?

0
222

Làm thế nào để chạy tự động VBA Macro hàng ngày?

Đầu tiên chúng ta cần tạo một tập tin .VBS (Visual Basic Script) để hướng dẫn tự động hóa cho Macro. Bạn có thể download mẫu file .vbs tại https://azeducationvn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/trainee_az_edu_vn/EcdIITdVELpNmr1Hcb_CwdwBR16DkycQz7qweGkcsai9iA?e=thaSbg

Tạo Auto Schedule Rule trên Windows của bạn bằng cách chạy ứng dụng “Task Schedule

Lựa chọn “Create Task…

Đặt tên và mô tả cho Task, ví dụ:

  • Name: AZ Edu Macro Automation
  • Description: This executes a daily macro to save a few Excel files as CSV files

Lưu ý: Lựa chọn “Run whether user is logged on or not

Tại Tab “Triggers” lựa chọn “New…”

Thiết lập Trigger là “Daily

Lưu ý: “Stop task if it runs longer than” nên chuyển thành “30 minutes”

Rồi lựa chọn “Ok”

Tại Tab “Actions

Lựa chọn “New…”

Lựa chọn “Browse…”

Trỏ đến file csript.exe tại thư mục Windows\System32

Lựa chọn “Open”

Xác định đường dẫn đến file .vbs

Copy đường dẫn đến file .vbs và dán vào “Add arguments (optional)” rồi lựa chọn “Ok”

Lựa chọn Tab “Conditions

Tick vào “Wake the computers to run this task”

Tại Tab “Setting” lựa chọn “Stop the existing instance”

Lựa chọn “Stop the task if it runs longer than” chuyển sang “1 hour”

Lựa chọn “Ok”

Nhập thông tin User và Mật khẩu cho phép chạy Macro

Trong trường hợp gặp lỗi “Task Scheduler cannot create the task. The user account is unknown the password is incorrect, or the user account does not have permission to create this task” chúng ta có thể làm như sau

Tại Tab “General” lựa chọn “Change User or Group…”

Lựa chọn “Advance…”

Lựa chọn “Find Now”

Lựa chọn nhóm “Users”

Lựa chọn “Ok”

Lựa chọn “Ok”

Chúng ta có thể chạy thử Schedule Tasks bằng cách click “Run”

File .vbs đã được chạy