Cấu hình Gmail qua Outlook

0
226

Để có thể gửi/nhận Gmail qua Outlook đầu tiên chúng ta cần đăng nhập vào tài khoản Gmail và lựa chọn “Settings

Lựa chọn “Cài đặt

Lựa chọn “Chuyển tiếp về POP/IMAP

Nếu POP / IMAP chưa được bật chúng ta cần Bật chức năng này

Và lựa chọn “Lưu thay đổi

Sau đó chúng ta cần tạo mật khẩu ứng dụng bằng cách lựa chọn “Avatar

Lựa chọn “Quản lý Tài khoản Google của bạn

Lựa chọn “Security

Lựa chọn “App Password

Nhập lại mật khẩu email và lựa chọn “Next

Tạo mới App passwords bằng cách lựa chọn “Select App

và “Select Device

Lựa chọn “GENERATE

Lưu lại mật khẩu App (“Password for Windows Computer“) và click “Done

Google sẽ gửi một Email đến xác nhận việc tạo mật khẩu App

Thiết lập cấu hình Gmail qua Outlook bằng cách vào “Control Panel” và lựa chọn “User Accounts

Lựa chọn “Mail

Lựa chọn “E-mail Accounts…

Lựa chọn “New…

Lựa chọn “Manual setup or additional server types” rồi click “Next

Lựa chọn “POP or IMAP” và click “Next

Điền thông tin tài khoản Gmail và mật khẩu rồi lựa chọn “More Settings

Lưu ý: Mật khẩu chính là mật khẩu ứng dụng được tạo bởi bước trên

Lựa chọn “Outgoing Server

Tick vào “My outgoing server (SMTP) requires authentication” và lựa chọn “Advanced

Tick vào “This server requires an encryted connection (SSL)

Lúc này Port Incoming server sẽ chuyển tử 110 sang 995

Lựa chọn “Use the following type encryted connection” là “SSL” với Port “465

Lựa chọn “Next

Kiểm tra Connection → lựa chọn “Close

Lựa chọn “Finish

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 tài khoản Email trên Outlook chúng ta có thể thiết lập mặc định bằng cách lựa chọn Email muốn mặc định

Click “Set as Default

Lựa chọn “Close

Lúc này khi chúng ta mở “Outlook” ra chúng ta có thể gửi/nhận email Gmail trên Outlook