Cấu hình Email GK Logistics qua Outlook

0
255

Lựa chọn “User Accounts

Lựa chọn “Mail

Click “E-mail Accounts…

Thêm mới tài khoản Email bằng cách click “New…

Lựa chọn thiết lập thủ công bằng cách tick “Manual setup or additional server types” và click “Next

Chọn giao thức “POP or IMAP” (Tham khảo thêm Phân biệt giao thức IMAP và POP3) và click “Next

Điền các thông tin cấu hình do bộ phận IT cung cấp bao gồm:

  • Your Name: Họ và tên của bạn
  • Email Address: địa chỉ email
  • Account Type: POP3 hoặc IMAP
  • Incoming mail server:
  • Outgoing mail server (SMTP):
  • Username: địa chỉ email
  • Password: Mật khẩu

Rồi click “More Settings…

Tại phần Outgoing Server lựa chọn “My outgoing server (SMTP) requires authentication” với “Use same settings as my incoming mail server

Tại phần Advance cấu hình theo hướng dẫn của bộ phận IT về thông số cổng và thời gian lưu trữ email trên server rồi click “Ok

Click “Next

Hệ thống tiến hành kiểm tra gửi / nhận email -> Lựa chọn “Close

Click “Close

Hoàn tất thiết lập cầu hình Email GK Logistics bằng cách Click “Finish

Từ giờ chúng ta có thể gửi / nhận email doanh nghiệp qua Outlook