Cấu hình DrayTek Vigor 2920 dùng hai đường Internet

0
195

Để cấu hình DrayTek Vigor 2920 có thể dùng hai đường Internet cùng lúc backup cho nhau chúng ta cần truy cập http://192.168.1.1 và đăng nhập bằng tài khoản admin

Lựa chọn “WAN” → “Internet Access” → “Details Page

Trong phần Static or Dynamic IP (DHCP Client) lựa chọn “Enable

Trong phần WAN IP Network Settings lựa chọn “Obtain an IP address automaticaly

Tương tự với WAN 2

Lưu ý: Trong trường hợp dải IP của WAN cấp phát trùng với dải IP của LAN chúng ta cần chỉnh lại IP LAN để tránh xung đột