Cấu hình cho phép Khách truy cập trong Microsoft Teams

0
287

Trong quá trình tạo Teams và thêm thành viên có trường hợp chúng ta không thêm được các email ngoài tổ chức như yahoo.com; gmail.com; hotmail.com; …

Để khắc phục lỗi này chúng ta cần liên hệ với phụ trách IT nhà trường và phụ tránh IT nhà trường đăng nhập bằng tài khoản quản trị và lựa chọn “Quản trị

Lựa chọn “… Hiển thị tất cả

Lựa chọn “Teams

Lựa chọn “Cài đặt cho toàn tổ chức” → “Quyền truy cập khách

Chức năng Quyền truy cập khách mặc định là tắt

Chúng ta bật lên

Và lựa chọn “Lưu

Thay đổi sẽ mất tầm 2 giờ đến 24 giờ

Và lúc này chúng ta có thể thêm thành viên ngoài tổ chức vào Microsoft Teams

Cũng trong mục này chính ta có thể quản lý “Truy cập bên ngoài

Cài đặt Teams