Cập nhật dữ liệu với INNER JOIN bảng

0
283

Tạo cơ sở dữ liệu Access

Tạo câu lệnh truy vấn SQL trong Access

Thêm trường vào bảng có sẵn

Đối với những câu Query có sẵn, click phải chuột chọn “Design View

Câu lệnh “UPDATE tblStudent INNER JOIN tblScore ON tblStudent.StudentID = tblScore.StudentID SET tblStudent.Society = INT(tblScore.Literature)+INT(tblScore.History)+INT(tblScore.Geographic);” cho phép cập nhật dữ liệu bảng bằng câu lệnh UPDATE với INNER JOIN giữa các bảng với nhau

Khi chạy sẽ có cảnh báo → chúng ta lựa chọn “Yes

Trường Society đã được cập nhật