Cài đặt ứng dụng giải nén WinRar

0
229

Để tải WinRar chúng ta cần truy cập https://www.win-rar.com và lựa chọn “Download WinRAR

Lựa chọn “Continue to download WinRAR” và chạy file tải về

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Ok

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Done

Xem thêm: Lỗ hổng WinRAR bị lợi dụng để tấn công máy tính Windows và cách vá lỗi