Cài đặt Tableau

0
329

Tải bộ cài Tableau bản Public tại https://downloads.tableau.com/public/TableauPublicDesktop-64bit-2020-2-2.exe hoặc bản Desktop (Trial 14 days) tại https://downloads.tableau.com/tssoftware/TableauDesktop-64bit-2020-2-2.exe

Chạy file cài đặt và Tick “I have read and accept the terms of the license agreement” rồi click “Install

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Restart” để khởi động lai máy tính sau khi cài đặt

Chạy ứng dụng Tableau Desktop