Cài đặt SSH trên Ubuntu

0
254

SSH có hai thành phần chính

  1. ssh: Lệnh sử dụng để kết nối từ xa đến Ubuntu
  2. sshd: daemon chạy trên server và cho phép các khác kết nối với server

Để cài đặt SSH chúng ta sử dụng lệnh sudo apt-get install ssh

Để kiểm tra các thiết lập của ssh và sshd sau khi cài đặt chúng ta sử dụng câu lệnh which ssh

which ssdh