Cài đặt R Studio

0
415
Jenna Daly. March 24, CTData Days: Equip, Synthesize, and Mobilize with data.

Đầu tiên chúng ta cần truy cập https://rstudio.com để tải bộ cài đặt

Hoặc có thể tải trực tiếp tại địa chỉ https://download1.rstudio.org/desktop/windows/RStudio-1.3.959.exe

Chạy file vừa tải về và lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Finish