Cài đặt ngôn ngữ R

0
412

Để cài đặt ngôn ngữ R chúng ta cần truy cập https://www.r-project.org và lựa chọn Download để tải bộ cài về và thực hiện cài đặt.

Chúng ta cũng có thể tải trực tiếp về theo đường dẫn sau: https://cloud.r-project.org/bin/windows/base/R-4.0.2-win.exe

Lưu ý: Để tải cho Linux tại https://cloud.r-project.org/bin/linux và cho hệ điều hành MacOS tại https://cloud.r-project.org/bin/macosx/R-4.0.2.pkg

Chạy bộ cài đặt và lựa chọn “Yes

Lựa chọn ngôn ngữ và click “Ok

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Tick vào “Create a desktop shortcut” và Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Finish