Cài đặt .NET Framework 3.5

0
206
Microsoft .NET Frameworks. .NET Framework NET Framework NET Framework 3.5.

Chúng ta truy cập https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150 để tải bộ cài đặt

Lựa chọn “Download” tải bộ cài đặt về và chạy

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Download and Install this feature

Hoàn tất cài đặt, lựa chọn “Done