Cài đặt môi trường Python

0
245

Download và cài đặt môi trường Python

Truy cập https://www.python.org và lựa chọn Download bản tương thích với Hệ điều hành của bạn

Chạy file vừa tải về, tick “Add Python 3.8 to PATH” và lựa chọn “Install Now

Lựa chọn “Yes

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Close

Để lập trình Python chúng ta có thể sử dụng Notepad++ hoặc Sublime Text