Cài đặt mBlock 3.4.11

0
399

Để bắt đầu lập trình IoT với mBlock Arduino đầu tiên chúng ta cần tải mBlock 3.4.11 về và tiến hành cài đặt rồi lựa chọn “Yes

Lựa chọn ngôn ngữ và click “Ok

Tick “I accept the agreement” và click “Next

Click “Next

Click “Next

Tick “Create a desktop shortcut” và click “Next

Click “Install

Tiến trình cài đặt thực hiện

Tick “Always trust software from “Arduino LLC”” và click “Install

Tick “Launch mBlock” và click “Finish

Tick “Private networks, such as my home or work network” và click “Allow access

Tick “Don’t show next time” và click “Download Latter

Đóng cửa sổ giới thiệu mBlock

Lựa chọn mạch làm việc Arduino tương ứng (Ví dụ: Arduino Nano)

Lựa chế độ “Arduino mode

Giao diện lập trình Arduino

Nhóm lệnh lập trình Arduino Robot

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Extension AZ Edu Robot