Cài đặt Java trên Ubuntu

0
297

Hadoop (hadoop framework) được xây dựng trên nền tảng Java

Trước hết chúng ta cần cập nhật source list bằng câu lệnh sudo apt-get update

Cài đặt OpenJDK (phiên bản mặc định của Java dành cho Ubuntu) bằng câu lệnh sudo apt-get install default-jdk và lựa chọn “y

Kiểm tra phiên bản Java đã cài đặt trên hệ thống bằng lệnh java -version