Cài đặt chữ ký số Vina CA

0
264

Cắm USB chữ ký số Vina CA vào cổng USB của máy tính và thực hiện cài đăt rồi Click “Yes

Click “Download

Lựa chọn ngôn ngữ và click “Ok

Click “Next

Click “Install

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Finish