Cách khắc phục lỗi COMDLG32.ocx bị thiếu hoặc không hợp lệ

0
259

Trong một số trường hợp khi chạy ứng dụng chúng ta thường gặp lỗi “Component ‘COMDLG32.OCX’ or one of its dependencies not correctly resgistered a file is missing or invalid

Để khắc phục lỗi này chúng ta cần tải file comdlg32.ocx từ https://beta.az.edu.vn/setups/comdlg32.ocx và copy vào thư mục “C:\Windows\System32

Lựa chọn “Continue

Chúng ta mở của sổ lệnh và chạy cmd với quyền Administrator (“Run as administrator“)

Lựa chọn “Yes

Đăng ký file comdlg32.ocx bằng cách từ cửa sổ lệnh Command line gõ “comdlg32.ocx

Hoặc gõ “regsvr32 c:\Windows\System32\comdlg32.ocx“. Sau khi đăng ký thành công chúng ta lựa chọn “Ok