Bắt đầu với Microsoft Outlook

0
430

Lần đầu tiên sử dụng Microsoft Outlook chúng ta cần thiết lập tài khoản email bằng cách chạy ứng dụng Outlook

Lựa chọn “Next

Thêm một tài khoản Email mới bằng cách tick “Yes” và lựa chọn “Next

Đối với tài khoản Office 365 của Microsoft chúng ta điền các thông tin trong phần E-mail Account và click “Next

Lưu ý: Đối với các tài khoản Email khác như GMail chúng ta chọn “Manual setup or addtional server types” (Tham khảo thêm Cách cấu hình GMail trên Outlook)

Hoàn tất cấu hình lựa chọn “Finish

Lần đầu chạy ứng dụng Office chúng ta lựa chọn “Use recommended settings” và click “Accept

Cho phép tự động cập nhật các bản vá (fix lỗi) của Office bằng cách lựa chọn “Yes