Bắt đầu với Microsoft Excel

0
285

Microsoft Excel thường được nhiều người sử dụng nhưng làm thể nào để thiết lập font chữ, cỡ chữ mặc định cho các Bảng tính Excel, hướng dẫn sau đây sẽ giúp chúng ta làm việc này bằng cách khi mở Excel lựa chọn tạo một tài liệu mới (“Blank workbook“)

Font chữ mặc định khi chưa thiết lập thường là Calibri với cỡ chữ 11. Để thay đổi mặc định chúng ta lựa chọn “FILE

Lựa chọn “Options

Trong phần “General” ở mục “Use this as default font” chúng ta lựa chọn font “Times New Roman” với cỡ chữ “13” (ở trong ví dụ này chúng ta chọn cỡ chữ 12) rồi click “Ok

Excel sẽ yêu cầu khởi động lại ứng dụng vì vậy khi được yêu cầu “Please close and restart Microsoft Excel so that the font changes can take effect” chúng ta click “Ok

Từ giờ chở đi mỗi khi tạo một Bảng tính Excel mới font chữ và cỡ chữ mặc định đã thay đổi như tùy chọn

Ngoài ra thời gian lưu tự động của Excel thường là 10 phút → chúng ta có thể “Thay đổi thời gian lưu tự động tài liệu trong Office”