Add-ons Add Reminders trong Google Sheets

0
272

Add-ons Add Reminders trong Google Sheets cho phép gửi email tự động …

Truy cập http://sheets.google.com

Mở hoặc tạo mới một file bất kỳ rồi lựa chọn “Add-ons” → “Get add-ons

Tìm kiếm với từ khóa “Add Reminders

Lựa chọn ứng dụng “Add Reminders

Lựa chọn “INSTALL

Lựa chọn “CONTINUE

Cho phép Add Reminders dùng tài khoản GMail của bạn để gửi thư tự động bằng cách lựa chọn tài khoản

Cấp quyền bằng cách lựa chọn “Allow

Lựa chọn “DONE

Lựa chọn “Close

Lựa chọn “Add a new reminder

Tùy chỉnh gửi email thông báo đến (Notify people in) và lựa chọn “Done

Tham khảo “Những tiện ích Google Sheets tốt nhất” và KHÓA HỌC “LẬP TRÌNH MACRO VỚI GOOGLE SHEETS